menu

You are here

Belgian draft texts

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2828: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2504: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 en de omzetting van Richtlijn 2014/57/...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K1654: Wetsvoorstel ter verbetering van de fiscale transparantie, door de grote ondernemingen te verplichten over te gaan tot reporting over elk land afzonderlijk.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K1444: Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde onde...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K1500: Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages