PERSBERICHT / Regelgeving m.b.t. het remuneratieverslag: de Commissie Corporate Governance publiceert een toelichtingsnota om genoteerde vennootschappen te helpen

13/11/20

De Commissie Corporate Governance heeft een toelichtingsnota gepubliceerd op haar website om de genoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de regelgeving betreffende het remuneratieverslag. Ze vervangt de in december 2010 gepubliceerde versie, die nog betrekking had op de Belgische Corporate Governance Code 2009 en de wet van 6 april 2010. 

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt genoteerde vennootschappen de verplichting op om een remuneratieverslag op te stellen. Artikel 3:6, §3, dat de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders moet bevorderen en dat diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen bevat, beschrijft de elementen die dat verslag moet bevatten. Het artikel wordt aangevuld door principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 inzake de remuneratie van de bestuurders en de leden van het uitvoerend management van genoteerde vennootschappen en het ontwerp “Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement” opgesteld door de Europese Commissie. 

De Commissie Corporate Governance wijst erop dat deze toelichtingsnota werd opgesteld buiten het toepassingsgebied van de Code 2020 en geenszins onder de ‘comply or explain’-regel valt zoals bedoeld in artikel 3:6, §2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Meer in het algemeen heeft de Commissie zich beperkt tot een technische analyse en is het niet de bedoeling dat deze toelichting geldt als aanbeveling of interpretatie. 

“De toelichtingsnota van de Commissie Corporate Governance is bedoeld als ondersteunend instrument voor de naleving van de wettelijke verplichtingen, maar vervangt in geen geval de wettekst. Vanuit een puur informatief en didactisch perspectief is het de bedoeling om beursgenoteerde ondernemingen te helpen bij het opstellen van hun remuneratieverslag. De Commissie Corporate Governance staat ook ter beschikking van ondernemingen voor nadere informatie over dit onderwerp”, besluit Thomas Leysen, voorzitter van de Commissie Corporate Governance. 

Persbericht