Toelichtende nota inzake het remuneratieverslag

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt genoteerde vennootschappen de verplichting op om een remuneratieverslag op te stellen. Artikel 3:6, §3 WVV, zoals gewijzigd bij Wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, beschrijft de elementen die dit verslag moet bevatten. Dit artikel wordt aangevuld door Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) inzake de remuneratie van de bestuurders en de leden van het uitvoerend management van genoteerde vennootschappen en het ontwerp Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement” (de Richtlijnen) opgesteld door de Europese Commissie.

Deze toelichting is opgemaakt om de genoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de reglementering betreffende het remuneratieverslag.

Ze vervangt de in december 2010 gepubliceerde editie, die nog betrekking had op de Belgische Corporate Governance Code 2009 en de Wet van 6 april 2010.

De toelichting is bedoeld als ondersteunend instrument voor de naleving van de wettelijke verplichtingen. Ze vervangt hoegenaamd niet de wettekst. De Commissie wijst er verder op dat deze toelichtingsnota werd opgesteld buiten de toepassingssfeer van de Code 2020 en geenszins onder de “comply or explain” regel valt als bedoeld in artikel 3:6, §2, 2° WVV. Meer in het algemeen heeft de Commissie zich beperkt tot een technische analyse en is het niet de bedoeling dat deze toelichting geldt als aanbeveling of interpretatie.

Naast de toelichtende nota kunnen beursgenoteerde ondernemingen inspiratie halen uit de studie "Executive Remuneration Reporting in Europe: Getting inspired by business practice" van Prof. Xavier Baeten van de Vlerick Business School. Deze studie geeft een overzicht van goede praktijken die door ondernemingen in een aantal buurlanden worden toegepast met betrekking tot de vorm en inhoud van hun remuneratieverslag.

Studie Vlerick - Executive Remuneration Reporting in Europe: Getting inspired by business practice Toelichtende nota inzake het remuneratieverslag