Europese initiatieven

Deze rubriek omvat de verschillende initiatieven die vanuit Europa werden genomen inzake corporate governance.

22/11/22

Richtlijn over genderevenwicht bij bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen

De richtlijn bepaalt dat beursgenoteerde ondernemingen tegen 2026 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht onder niet uitvoerende bestuurders of 33% onder alle bestuurders moeten hebben.

Richtlijn over genderevenwicht bij bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen
10/11/22

Richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bepaalt dat alle grote bedrijven in de EU gegevens openbaar moeten maken over het effect van hun activiteiten op mensen en de planeet en over alle duurzaamheidsrisico's waaraan zij blootstaan.

Richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging (EN)
07/03/22

Voorstel voor een richtlijn inzake corporate due diligence

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence" op het gebied van duurzaamheid goedgekeurd dat bedrijven zal verplichten feitelijke of potentiële negatieve gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten en milieu in kaart brengen, voorkomen, beperken en minimaliseren. Het voorstel voert ook verplichtingen voor bestuurders in om due diligence in te voeren en toezicht te houden op de uitvoering ervan en om deze in de strategie van de onderneming te integreren.

Voorstel Richtlijn 2022/0051
21/04/21

Voorstel voor een richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven (CSRD)

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven (CSRD), die de bestaande rapportageverplichtingen van de NFRD zou wijzigen.

Voorstel richtlijn 2021/0104 (ENG)
10/03/21

Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2021 met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen

Resolutie van het Europees Parlement 2020/2129
08/03/18

Actieplan: Duurzame financiering

Actieplan COM(2018)97 (English only)
14/06/17

Richtlijn 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht

Richtlijn 2017/1132/EU
17/05/17

Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft

Draft guidelines on the standardised presentation of the remuneration report (english only) Uitvoeringsverordening 2018/1212/EU Richtlijn 2017/828/EU
12/04/16

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

Voorstel Richtlijn COM(2016)198
18/02/15

Groenboek van de Europese Commissie: Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie

Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie Groenboek COM(2015)063
22/10/14

Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

Guidelines on reporting climate-related information (english only) Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage Richtlijn 2014/95/EU
16/04/14

Verordening nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik)

Verordening 596/2014/EU
16/04/14

Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)

Richtlijn 2014/57/EU
09/04/14

Aanbeveling van de Europese Commissie van 9 april 2014 over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance („pas toe of leg uit”)

Aanbeveling 2014/208/EU
22/10/13

Richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten en het prospectus

Richtlijn 2013/50/EU
26/06/13

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen

Richtlijn 2013/34/EU
26/06/13

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Richtlijn 2013/36/EU
25/03/13

Groenboek van de Europese Commissie: Langetermijnfinanciering van de Europese economie

Communicatie over de langetermijnfinanciering van de Europese economie Groenboek COM(2013)150
12/12/12

Actieplan: Europees vennootschapsrecht en corporate governance – een modern rechtskader voor meer betrokken aandeelhouders en duurzamere ondernemingen

Action Plan COM(2012)740
14/11/12

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

Voorstel Richtlijn COM(2012)614
05/04/11

Groenboek van de Europese Commissie: Het EU-kader inzake corporate governance

Groenboek COM(2011)164
13/10/10

Groenboek van de Europese Commissie: Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis

Groenboek COM(2010)561
02/06/10

Groenboek van de Europese Commissie: Corporate governance in financiële instellingen en het beloningsbeleid

Groenboek COM(2010)284
30/04/09

Aanbeveling van de Europese Commissie van 30 april 2009 wat betreft de regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen

Aanbeveling 2009/385/EG
30/04/09

Aanbeveling van de Europese Commissie van 30 april 2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector

Aanbeveling 2009/384/EG
11/07/07

Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

Richtlijn 2007/36/EG
14/06/06

Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de verklaring inzake corporate governance

Richtlijn 2006/46/EG
15/02/05

Aanbeveling van de Europese Commissie van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur

Aanbeveling 2005/162/EG
15/12/04

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

Richtlijn 2004/109/EG
14/12/04

Aanbeveling van de Europese Commissie van 14 december 2004 ter bevordering van de toepassing van een passende regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen

Aanbeveling 2004/913/EG
21/04/04

Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar overnamebod

Richtlijn 2004/25/EG
21/05/03

Actieplan: Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie

Actieplan COM(2003)284
28/01/03

Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)

Richtlijn 2003/6/EG