Belgische ontwerpteksten

Deze rubriek geeft een overzicht van alle Belgische ontwerpteksten inzake corporate governance die tijdens de huidige legislatuur werden neergelegd.

29/10/19

55K0689: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde in de jaarverslagen van de ondernemingen een koolstofbalans op te nemen.

HANGEND

Dit wetsvoorstel beoogt de opname van een koolstofbalans in de jaarverslagen van de ondernemingen, teneinde die ondernemingen en hun stakeholders meer bewust te maken van hun koolstofuitstoot bij hun activiteiten.

De Kamer
04/10/19

55K0553: Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen.

AANGENOMEN

Dit wetsvoorstel heeft de omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (hierna “Richtlijn 2017/828”).

De Kamer
Tags:
wetgeving
27/09/19

Wetsvoorstel tot invoering van het dubbel stemrecht voor gedematerialiseerde nominatieve aandelen.

HANGEND

In het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen beursgenoteerde vennootschappen een dubbel stemrecht invoeren voor aandelen op naam. Dit voorstel heeft tot doel om ook dubbel stemrecht te verlenen aan gedematerialiseerde nominatieve aandelen. Daarnaast wordt voorgesteld om de vereiste meerderheid voor invoering van het dubbel stemrecht van 66% terug naar 75% te brengen.

De Kamer
Tags:
wetgeving
04/06/18

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

AANGENOMEN

Dit ontwerp beoogt het rechtspersonenrecht te moderniseren.

De Kamer
Tags:
wetgeving
12/03/18

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid geeft België een score van 70,5 % op het vlak van gendergelijkheid. Maar zelfs al zijn sommige indicatoren bemoedigend, de aanwezigheid van vrouwen in de economische wereld blijft bijzonder laag, namelijk 38 %1.

Die toestand moet veranderen: we moeten af van het “glazen plafond”, die onzichtbare barrière waarop vrouwen stoten als ze carrière maken of naar topfuncties dingen. Het verhindert hen zo snel en zo veel als mannen vooruit te gaan. We moeten de strijd aangaan met die socioculturele hinderpaal die leidt tot een onrechtvaardige segregatie op professioneel vlak.

In onze ogen vormt de invoering van quota een sterke incentive, die zijn deugdelijkheid al heeft bewezen (bijvoorbeeld in de evolutie van het aantal vrouwen in het federale Parlement). Overigens blijkt de kwaliteit van de besluitvorming beter te zijn als de groepen die de beslissingen nemen, gediversifieerd en heterogeen zijn samengesteld.

Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de ondernemingen kan ook een “domino-effect” hebben: hoe meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt, alsook aan het beheer en het management van de ondernemingen, hoe meer hun lonen die van mannen zullen naderen.

De Kamer
07/12/17

54K2828: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

AANGENOMEN

De voornaamste doelstelling van dit ontwerp bestaat erin een nieuwe definitie van de onderneming op een coherentere wijze te omschrijven en een einde te maken aan problemen die verband houden met het bestaande ondernemingsbegrip. Daartoe zal de nieuwe algemene definitie, gebruik maken van formele criteria in de plaats van het huidige materiële criterium (nl. de uitoefening van een economische activiteit). Deze nieuwe algemene definitie zal als aanknopingspunt dienen voor de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (de voormalige rechtbank van koophandel), het ondernemingsbewijs (het huidig handelsbewijs), het insolventierecht (boek XX van het WER) en de bepalingen met betrekking tot de KBO-en de boekhoudkundige verplichtingen.

De Kamer
Tags:
wetgeving
29/06/17

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

AANGENOMEN

Het wetsontwerp voorziet in de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van nietfinanciële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen.

De Kamer
14/06/17

54K2504: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392.

AANGENOMEN

Dit ontwerp van wet actualiseert het Belgisch wetgevend kader inzake marktmisbruik teneinde het in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving.

De Kamer
25/04/17

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe op twee manieren op te treden tegen de uitwassen van de financialisering van de economie: meer invloed verlenen aan aandeelhouders die belang hechten aan de economische ontwikkeling op middellange en lange termijn van hun vennootschap, en de vennootschappen beschermen tegen vijandige OBA’s die louter door kortetermijnwinst zijn ingegeven. Derhalve zouden de nv’s en bvba’s de mogelijkheid krijgen dubbel stemrecht toe te kennen aan de aandeelhouders die dat al minstens twee jaar zijn.

De Kamer
20/04/17

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht.

AANGENOMEN

Dit ontwerp strekt tot de hervorming en de rationalisering van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en van de wet van van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, teneinde die wetten doeltreffender en performanter te maken.

De Kamer
Tags:
wetgeving
12/10/16

54K2083: Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

AANGENOMEN

Het wetsontwerp beoogt de omzetting van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, zoals gewijzigd door de richtlijn 2014/56/EU alsook de tenuitvoerlegging van de verordening (EU) nr. 537/2014.

De Kamer
Tags:
auditcomité
27/05/16

54K1861: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie.

AANGENOMEN

Dit wetsontwerp bevat een aantal bepalingen die het Wetboek van economisch recht alsmede een aantal wetten van economische aard wijzigen.

De Kamer
17/02/16

54K1654: Wetsvoorstel ter verbetering van de fiscale transparantie, door de grote ondernemingen te verplichten over te gaan tot reporting over elk land afzonderlijk.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om, via een wijziging van het Wetboek van vennootschappen, de grote ondernemingen te verplichten in hun jaarverslag informatie op te nemen over de activiteiten in hun eventuele buitenlandse dochterondernemingen en over de in de betrokken Staten betaalde belastingen.

Aldus verkrijgt men fiscale transparantie en een doeltreffende bestrijding van de belastingontwijking waartoe sommige van die ondernemingen overgaan.

De Kamer
03/12/15

54K1500: Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

De Commissie Handels- en Economisch Recht heeft op 6 oktober 2015 een gedachtewisseling gehouden met de minister van Justitie en een aantal deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

De Kamer
Tags:
wetgeving
10/11/15

54K1444: Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad.

AANGENOMEN

Het wetsontwerp beoogt de omzetting van Richtlijn 2013/34/EU in de nationale wetgeving. Luidens artikel 53 van Richtlijn 2013/34/EU dienen de lidstaten het nodige te doen om de noodzakelijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen uiterlijk op 20 juli 2015 in werking te doen treden.

Daartoe dienen volgende wetten aangepast te worden:

  • Wetboek van Vennootschappen;
  • Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;
  • Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;
  • Wetboek van Economisch Recht;

Het voorontwerp brengt tot slot ook nog een aantal wijzigingen aan in het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om enerzijds de continuïteit te kunnen garanderen van de verwijzingen naar artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en anderzijds op fiscaal gebied de groottecriteria te kunnen blijven toetsen aan de criteria op geconsolideerde basis voor alle vennootschappen.

De Kamer
24/04/15

54K1037: Wetsvoorstel tot invoering van de verplichting voor de beursgenoteerde vennootschappen tot het opstellen van een sociaal rapport.

Vele Belgische ondernemingen hebben vestigingen in het buitenland of zijn onderdeel van een multinationale onderneming. Via een sociaal rapport van deze ondernemingen willen de indieners een zicht krijgen op de arbeidsvoorwaarden in het buitenland. Eventueel kan men de arbeidsvoorwaarden via deze weg verbeteren.

De Kamer
18/03/15

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen.

VERWORPEN

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het variabele gedeelte van de vergoeding van de bedrijfsleiders van de privéondernemingen en de autonome overheidsbedrijven te beperken en tegelijkertijd de voorwaarden voor de toekenning van dergelijke vergoedingen aan te scherpen.

De Kamer
06/03/15

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge variabele vergoeding wordt toegekend.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de beursgenoteerde vennootschappen ertoe te verplichten hun werknemers een bonus toe te kennen ingeval de variabele vergoeding van de bedrijfsleiders een bepaalde grens overschrijdt.

In verband met de overheidsbedrijven wordt voorzien in soortgelijke regels, met daarbovenop:

  • de verplichting die mogelijkheid tot het toekennen van een werknemersbonus, alsook de toekenningsvoorwaarden, vooraf te vermelden in de beheersovereenkomst;
  • de mogelijkheid de bonus louter toe te kennen wanneer de beheersovereenkomst afloopt, tenzij uitzonderlijke bedrijfsresultaten een vervroegde toekenning rechtvaardigen.

De Kamer
14/01/15

54K0788: Wetsvoorstel tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector.

Dit wetsvoorstel breidt de vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid – de zogenaamde “fit & proper” vereisten – die vandaag gelden voor  bestuurders van financiële instellingen, uit tot bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in het kapitaal van financiële instellingen. Voor de indieners van dit voorstel neemt het financieel gewicht van hun producten en het vertrouwen dat door consumenten hierin gesteld wordt dermate toe dat een deugdelijk bestuur van deze instellingen van het grootste belang is.

De Kamer
08/01/15

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers,

A. geeft aan dat de financialisering van de economie een enorme stijging van de bezoldiging van de bedrijfsleiders heeft veroorzaakt;

B. overwegende dat de financiële crisis, die de economie zware klappen heeft toegebracht, ertoe verplicht de bezoldigingen opnieuw aansluiting te doen vinden met de economische realiteit;

C. is van oordeel dat de autonome overheidsbedrijven niet mogen meegaan in een beleid waarbij hun bedrijfsleiders overmatig worden bezoldigd;

vraagt de regering,

in de toekomstige beheersovereenkomsten en bij de komende aanwijzingen van de bedrijfsleiders van de overheidsbedrijven te preciseren dat de bezoldiging van de topmanagers ten hoogste het twintigvoudige mag bedragen van het mediaan loon binnen de onderneming.

De Kamer
21/11/14

54K0654: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wat de benoeming van de leden van het directiecomité betreft.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de onafhankelijkheid van de FSMA tegenover de uitvoerende macht te vergroten en de benoeming van de leden van het directiecomité te objectiveren. De selectie wordt toevertrouwd aan Selor, met advies van de Nationale Bank, en de aanwijzing zelf gebeurt bij geheime stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers na een uitgebreide hoorzitting.

De Kamer
03/11/14

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Dit wetsvoorstel beoogt in te gaan tegen de ontslagen die niet zijn ingegeven door een economische noodzaak, maar wel door het streven om de aandeelhouders een hoger dividend uit te betalen. In dat geval wordt aan de werknemers die het slachtoffer zijn van een dergelijk ontslag, een hoge aanvullende ontslagvergoeding toegekend.

De Kamer
24/10/14

54K0515: Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers.

Volgens de indienster schept de cumulatie van bepaalde ambten vaak niet meteen de optimale voorwaarden om de mandaten met de vereiste onafhankelijkheid uit te oefenen. Dit wetsvoorstel strekt ertoe, voor een minister, elk risico op mogelijke belangenvermenging tussen zijn ministersambt en een extern mandaat te voorkomen. Daartoe wil het wetsvoorstel het ministerieel ambt onverenigbaar maken met bepaalde mandaten, en in casu met een mandaat als lid van een raad van bestuur van een autonoom overheidsbedrijf dat afhangt van de Federale Staat, een Gemeenschap of een Gewest.

De Kamer
20/10/14

54K0439: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betreffende de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom.

Dit wetsvoorstel schaft de verplichte deelneming van de Belgische Staat van 50 percent van de aandelen plus één aandeel in Belgacom en bpost af. Zo kan de overheid efficiënter inspelen op de voortdurend evoluerende omstandigheden van de vrijgemaakte markt.

De Kamer
26/08/14

54K0161: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de vertegenwoordiging van de werknemers in het remuneratiecomité betreft.

Het Wetboek van vennootschappen legt de oprichting op van een remuneratiecomité dat gaat over de bezoldigingen van de bestuurders. Binnen dat comité is echter niet voorzien in een vertegenwoordiging van de werknemers.

Volgens de indieners moet die situatie veranderen, en bijgevolg stelt dit wetsvoorstel in uitzicht dat ook een werknemersvertegenwoordiger deel zou uitmaken van het remuneratiecomité.

De Kamer
24/08/14

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

VERWORPEN

Het wetsvoorstel beoogt op te treden tegen de buitensporige bezoldiging van de bedrijfsleiders. Daarom verplicht deze tekst tot de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging tussen de topmanagers en de werknemers, een regeling die zou gelden voor de beursgenoteerde ondernemingen én voor de autonome overheidsbedrijven.

De Kamer