Start van de publieke raadpleging

Context van de publieke raadpleging

De Belgische Corporate Governance Code ('de Code') werd voor het eerst gepubliceerd op 9 december 2004 en werd grondig herzien in 2009. Sinds juni 2010 is de Code 2009 bij Koninklijk Besluit erkend als de referentiecode voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Het hoofddoel van de Commissie Corporate Governance ('de Commissie') bestaat erin ervoor te zorgen dat de bepalingen van de Code relevant blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen. Zowel internationaal, Europees als op Belgisch vlak, heeft het wettelijk corporate governance kader aanzienlijke evoluties ondergaan. Ook de corporate governance codes in verschillende landen werden (recent) gewijzigd. Dit is dan ook een impuls die niet genegeerd kan worden. Daarnaast is er binnen de federale regering en onder leiding van Minister van Justitie, Koen Geens, een herziening van het huidige Wetboek van Vennootschappen aan de gang. Om beursgenoteerde ondernemingen een referentiekader te bieden van ‘hard’ en ‘soft law’ dat op elkaar is afgestemd, is het belangrijk dat de Code rekening houdt met een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in het Wetboek (zoals bv. de invoering van het duaal systeem). Omwille van alle hierboven vermelde redenen is de Commissie in 2016 een reflectie gestart over een mogelijke herziening van de Code 2009. Hiertoe heeft de Commissie aan Allen & Overy de opdracht gegeven om een onafhankelijke studie uit te voeren over de positionering van de Code 2009 ten aanzien van andere Europese landen. Op basis van de resultaten van deze studie, maar ook op basis van een onderzoek van verschillende Europese en internationale corporate governance codes en beste praktijken, heeft de Commissie een voorstel uitgewerkt voor een herziene Code.

Doelstelling van de publieke raadpleging

Deze publieke raadpleging heeft als doel om de opmerkingen van de beursgenoteerde vennootschappen en alle betrokken partijen op het voorstel van een herziene Code te capteren.

Opmerkingen op alle onderdelen van de Code zijn welkom, maar de Commissie is vooral geïnteresseerd in visies en suggesties in verband met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Code 2009.

Hoe uw bijdrage in te sturen

Geïnteresseerden kunnen reageren op de voorstellen van de Commissie voor de herziening van de Code 2009 door te antwoorden op de vragen die in het consultatiedocument worden vooropgesteld. Een volledige lijst van de vragen kan teruggevonden worden aan het einde van het document. Als u algemene opmerkingen wilt maken die geen verband houden met een specifieke vraag, vermeld dan duidelijk het principe of de bepaling waarop de opmerking betrekking heeft, zodat uw opmerking op de best mogelijke wijze gecapteerd kan worden.

Antwoorden moeten worden gericht aan de Commissie (hetzij door deze op te laden via de website van de Commissie via de knop "Geef uw mening" of via e-mail infocgc@vbo-feb.be).

Op 28 maart 2018 vanaf 15u (in de kantoren van het VBO) zal een openbare hoorzitting worden georganiseerd met betrekking tot het voorstel van een herziene Code.

Sluitingsdatum voor reacties

De sluitingsdatum van de publieke raadpleging is 28 februari 2018.

Publicatie van reacties

Alle reacties zullen aan het einde van de consultatieperiode op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij de respondenten specifiek verzoeken om deze als vertrouwelijk te behandelen.

Volgende stappen

Rekening houdend met de opmerkingen en met andere relevante ontwikkelingen hoopt de Commissie in juni 2018 een definitieve tekst van de herziene Code 2020 te publiceren, alsook een rapport met de bevindingen en de conclusies van de publieke raadpleging.

Mits erkenning van de herziene Code middels een nieuw Koninklijk Besluit, zal de herziene Code in werking treden op 1 januari 2020 (verplichte naleving). Een beursgenoteerde onderneming kan echter al kiezen om de herziene Code toe te passen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.

Contactgegevens voor meer informatie

Wetenschappelijk Secretariaat van de Commissie Corporate Governance:

Bijlagen

Appendix A. Revised Belgian Code on Corporate Governance Appendix B. Consultation document Appendix C. Summary of Changes from 2009 Belgian Code on Corporate Governance Appendix D. Corporate Governance - Comparative Study (Allen & Overy)