10/11/15

54K1444: Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad.

AANGENOMEN

Het wetsontwerp beoogt de omzetting van Richtlijn 2013/34/EU in de nationale wetgeving. Luidens artikel 53 van Richtlijn 2013/34/EU dienen de lidstaten het nodige te doen om de noodzakelijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen uiterlijk op 20 juli 2015 in werking te doen treden.

Daartoe dienen volgende wetten aangepast te worden:

  • Wetboek van Vennootschappen;
  • Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;
  • Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;
  • Wetboek van Economisch Recht;

Het voorontwerp brengt tot slot ook nog een aantal wijzigingen aan in het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om enerzijds de continuïteit te kunnen garanderen van de verwijzingen naar artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en anderzijds op fiscaal gebied de groottecriteria te kunnen blijven toetsen aan de criteria op geconsolideerde basis voor alle vennootschappen.

De Kamer