auditcomité

Doeltreffende relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit

Auteurs: Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Institute of Internal Auditors BelgiumDe richtlijnen werden opgesteld teneinde de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de wettelijke…

Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Deze wet beoogt de verdere implementatie van de audithervorming die bestaat uit (i) de Europese Auditverordening 537/2014/EU en (ii) de Europese richtlijn 2014/56/EU tot wijziging van de Auditrichtlijn 2006/43/EG.

De hoofdthema’s van de audithervorming zijn de volgende: externe auditkantoorrotatie en het verbod op en de beperking op niet-controlediensten, nieuw publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, uitgebreidere rapportering van de commissaris en versterking van het auditcomité.

54K2083: Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Het wetsontwerp beoogt de omzetting van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, zoals gewijzigd door de richtlijn 2014/56/EU alsook de tenuitvoerlegging van de verordening (EU) nr. 537/2014.

Wet tot oprichting van een auditcomité

Sinds 8 januari 2009 zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht een auditcomité op te richten binnen hun wettelijk bestuursorgaan. Deze wet voorziet in de omzetting van de Europese Richtlijn 2006/43/EG.

Het auditcomité moet samengesteld zijn uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens één onafhankelijke bestuurder. Dit onafhankelijk lid van het auditcomité moet beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit en moet voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid die de wetgever stelt.

De criteria van onafhankelijkheid zullen ook van toepassing zijn op de onafhankelijke bestuurders zetelend in het comité bij intra-groeptransacties.