financiële instellingen

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

De nieuwe antiwitwaswet heeft hoofdzakelijk tot doel het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens te voorkomen (WG/FTP).

Ze brengt onder meer verbeteringen aan, aan de controle op de onderworpen entiteiten en aan de nationale en internationale samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de oprichting van een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (het UBO-register). De vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht om informatie over hun uiteindelijk gerechtigden te verkrijgen en te bewaren.

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014

Een nieuwe wet van 31 juli 2017 actualiseert de Belgische wetgeving over marktmisbruik om ze in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving. Daartoe wijzigt ze de wet van 2 augustus 2002 ‘betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten’.

De nieuwe wet van 31 juli 2017 zorgt hoofdzakelijk voor:

  • de gedeeltelijke tenuitvoerlegging in Belgisch recht van de Verordening marktmisbruik (verordening (EU) nr. 596/2014 van 16 april 2014),
  • de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn melding inbreuken (uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van 17 december 2015 bij verordening (EU) nr. 596/2014),
  • de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn strafrechtelijke sancties (richtlijn 2014/57/EU van 16 april 2014), en
  • de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de MiFID II-richtlijn (richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014).

De Verordening machtsmisbruik werd trouwens al in belangrijke mate ten uitvoer gelegd door de wet van 27 juni 2016 (die ook de wet van 2 augustus 2002 wijzigde).

54K0788: Wetsvoorstel tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector.

Dit wetsvoorstel breidt de vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid – de zogenaamde “fit & proper” vereisten – die vandaag gelden voor  bestuurders van financiële instellingen, uit tot bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in het kapitaal van financiële instellingen. Voor de indieners van dit voorstel neemt het financieel gewicht van hun producten en het vertrouwen dat door consumenten hierin gesteld wordt dermate toe dat een deugdelijk bestuur van deze instellingen van het grootste belang is.

54K0654: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wat de benoeming van de leden van het directiecomité betreft.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de onafhankelijkheid van de FSMA tegenover de uitvoerende macht te vergroten en de benoeming van de leden van het directiecomité te objectiveren. De selectie wordt toevertrouwd aan Selor, met advies van de Nationale Bank, en de aanwijzing zelf gebeurt bij geheime stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers na een uitgebreide hoorzitting.