21/11/14

54K0654: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wat de benoeming van de leden van het directiecomité betreft.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de onafhankelijkheid van de FSMA tegenover de uitvoerende macht te vergroten en de benoeming van de leden van het directiecomité te objectiveren. De selectie wordt toevertrouwd aan Selor, met advies van de Nationale Bank, en de aanwijzing zelf gebeurt bij geheime stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers na een uitgebreide hoorzitting.

De Kamer