marktmisbruik

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014

Een nieuwe wet van 31 juli 2017 actualiseert de Belgische wetgeving over marktmisbruik om ze in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving. Daartoe wijzigt ze de wet van 2 augustus 2002 ‘betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten’.

De nieuwe wet van 31 juli 2017 zorgt hoofdzakelijk voor:

  • de gedeeltelijke tenuitvoerlegging in Belgisch recht van de Verordening marktmisbruik (verordening (EU) nr. 596/2014 van 16 april 2014),
  • de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn melding inbreuken (uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van 17 december 2015 bij verordening (EU) nr. 596/2014),
  • de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn strafrechtelijke sancties (richtlijn 2014/57/EU van 16 april 2014), en
  • de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de MiFID II-richtlijn (richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014).

De Verordening machtsmisbruik werd trouwens al in belangrijke mate ten uitvoer gelegd door de wet van 27 juni 2016 (die ook de wet van 2 augustus 2002 wijzigde).

54K2504: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392.

Dit ontwerp van wet actualiseert het Belgisch wetgevend kader inzake marktmisbruik teneinde het in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving.

Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Met ingang van 3 juli 2016 is de Verordening marktmisbruik in zijn geheel van kracht. De nieuwe regels inzake marktmisbruik zijn in het bijzonder van belang voor beursgenoteerde ondernemingen (uitgevende instellingen) en bij de uitgevende instellingen betrokken personen (zoals bestuurders en commissarissen), en andere partijen die betrokken zijn bij transacties in beursgenoteerde instrumenten, zoals aandelen en obligaties. Om eerlijke en transparante handel in beursgenoteerde instrumenten te waarborgen, moeten uitgevende instellingen voorwetenschap onverwijld openbaar maken, zodat alle beleggers kunnen handelen op basis van dezelfde, voor een ieder toegankelijke, informatie en geldt er een verbod om te handelen voor iedere partij die beschikt over een informatievoorsprong.

Meer informatie op de website van de FSMA: http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/mm.aspx