14/06/17

54K2504: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392.

AANGENOMEN

Dit ontwerp van wet actualiseert het Belgisch wetgevend kader inzake marktmisbruik teneinde het in overeenstemming te brengen met recente Europese regelgeving.

De Kamer