quota

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid geeft België een score van 70,5 % op het vlak van gendergelijkheid. Maar zelfs al zijn sommige indicatoren bemoedigend, de aanwezigheid van vrouwen in de economische wereld blijft bijzonder laag, namelijk 38 %1.

Die toestand moet veranderen: we moeten af van het “glazen plafond”, die onzichtbare barrière waarop vrouwen stoten als ze carrière maken of naar topfuncties dingen. Het verhindert hen zo snel en zo veel als mannen vooruit te gaan. We moeten de strijd aangaan met die socioculturele hinderpaal die leidt tot een onrechtvaardige segregatie op professioneel vlak.

In onze ogen vormt de invoering van quota een sterke incentive, die zijn deugdelijkheid al heeft bewezen (bijvoorbeeld in de evolutie van het aantal vrouwen in het federale Parlement). Overigens blijkt de kwaliteit van de besluitvorming beter te zijn als de groepen die de beslissingen nemen, gediversifieerd en heterogeen zijn samengesteld.

Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de ondernemingen kan ook een “domino-effect” hebben: hoe meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt, alsook aan het beheer en het management van de ondernemingen, hoe meer hun lonen die van mannen zullen naderen.

Wet teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur

De wet op de bestuursquota is een feit. Ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur moet van het ander geslacht zijn dan de overige leden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het vereiste mimimumaantal van die leden van een ander geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

De wet voorziet ook sancties voor de overige leden van de raad van bestuur respectievelijk de eerstvolgende benoemde bestuurder, wanneer niet is voldaan aan het nieuw wettelijk bepaalde quotum.

De wet voorziet tevens dat in het jaarverslag een overzicht moet worden opgenomen van de ondernomen inspanningen om er voor te zorgen dat ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur van het ander geslacht is dan dat van de overige leden.

Nieuwe Europese Richtlijn over genderevenwicht in de raden van bestuur

Op 22 november 2022 heeft het Europees Parlement formeel nieuwe EU-wetgeving aangenomen over het genderevenwicht in raden van bestuur van bedrijven. Tegen 2026 moeten genoteerde ondernemingen 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht hebben onder niet-uitvoerende bestuurders of 33% onder alle…