directiecomite

54K0654: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wat de benoeming van de leden van het directiecomité betreft.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de onafhankelijkheid van de FSMA tegenover de uitvoerende macht te vergroten en de benoeming van de leden van het directiecomité te objectiveren. De selectie wordt toevertrouwd aan Selor, met advies van de Nationale Bank, en de aanwijzing zelf gebeurt bij geheime stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers na een uitgebreide hoorzitting.

Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen

De wet van 2 augustus 2002 voorziet wettelijk in de creatie van een directiecomité. Op basis van die wet kunnen de statuten van een naamloze vennootschap de raad van bestuur toestaan om zijn bevoegdheden aan een directiecomité te delegeren. Deze delegatie kan evenwel geen betrekking hebben op:

  • het algemene beleid van de onderneming;
  • de controle op het directiecomité;
  • de bevoegdheden die door de wet speciaal worden toegekend aan de raad van bestuur.