remuneratie

Toelichtende nota inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management

Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 bevat een aantal bepalingen inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en de remuneratie van leden van het uitvoerend management. De Commissie Corporate Governance licht deze bepalingen in deze nota nader toe. Deze bepalingen…

Toelichtende nota inzake het remuneratieverslag

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt genoteerde vennootschappen de verplichting op om een remuneratieverslag op te stellen. Artikel 3:6, §3 WVV, zoals gewijzigd bij Wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17…

Remuneratierapportering

De wet van 6 april 2010 legt beursgenoteerde vennootschappen de verplichting op een remuneratieverslag op te stellen en beschrijft de elementen die daar in opgenomen moeten worden. Ze vervangt in grote mate Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 inzake de remuneratie…

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen

Deze wet heeft de omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (hierna “Richtlijn 2017/828”). Enkele verbeteringen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanverwante wetten werden eveneens aangebracht.

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het variabele gedeelte van de vergoeding van de bedrijfsleiders van de privéondernemingen en de autonome overheidsbedrijven te beperken en tegelijkertijd de voorwaarden voor de toekenning van dergelijke vergoedingen aan te scherpen.

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge variabele vergoeding wordt toegekend.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de beursgenoteerde vennootschappen ertoe te verplichten hun werknemers een bonus toe te kennen ingeval de variabele vergoeding van de bedrijfsleiders een bepaalde grens overschrijdt.

In verband met de overheidsbedrijven wordt voorzien in soortgelijke regels, met daarbovenop:

  • de verplichting die mogelijkheid tot het toekennen van een werknemersbonus, alsook de toekenningsvoorwaarden, vooraf te vermelden in de beheersovereenkomst;
  • de mogelijkheid de bonus louter toe te kennen wanneer de beheersovereenkomst afloopt, tenzij uitzonderlijke bedrijfsresultaten een vervroegde toekenning rechtvaardigen.

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers,

A. geeft aan dat de financialisering van de economie een enorme stijging van de bezoldiging van de bedrijfsleiders heeft veroorzaakt;

B. overwegende dat de financiële crisis, die de economie zware klappen heeft toegebracht, ertoe verplicht de bezoldigingen opnieuw aansluiting te doen vinden met de economische realiteit;

C. is van oordeel dat de autonome overheidsbedrijven niet mogen meegaan in een beleid waarbij hun bedrijfsleiders overmatig worden bezoldigd;

vraagt de regering,

in de toekomstige beheersovereenkomsten en bij de komende aanwijzingen van de bedrijfsleiders van de overheidsbedrijven te preciseren dat de bezoldiging van de topmanagers ten hoogste het twintigvoudige mag bedragen van het mediaan loon binnen de onderneming.

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Dit wetsvoorstel beoogt in te gaan tegen de ontslagen die niet zijn ingegeven door een economische noodzaak, maar wel door het streven om de aandeelhouders een hoger dividend uit te betalen. In dat geval wordt aan de werknemers die het slachtoffer zijn van een dergelijk ontslag, een hoge aanvullende ontslagvergoeding toegekend.

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

Het wetsvoorstel beoogt op te treden tegen de buitensporige bezoldiging van de bedrijfsleiders. Daarom verplicht deze tekst tot de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging tussen de topmanagers en de werknemers, een regeling die zou gelden voor de beursgenoteerde ondernemingen én voor de autonome overheidsbedrijven.

Wet betreffende de aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders

De wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen inzake aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen werd gepubliceerd.

Deze wet zorgt voor de uitbreiding van art.554, zevende lid W.Venn. tot de niet-uitvoerende bestuurders (in plaats van de onafhankelijke bestuurders).

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie Corporate Governance is gepubliceerd, kunnen beursgenoteerde ondernemingen inspiratie halen uit de studie "Executive Remuneration Reporting in Europe: Getting inspired by business practice"…