toelichtingsnota

Toelichtende nota inzake het begrip duurzame waardecreatie

Duurzame waardecreatie staat centraal in de Code 2020. Dit behelst een expliciete nadruk op de lange termijn, op verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente aandacht voor de legitieme belangen van de stakeholders. Ook worden meer expliciete verwachtingen geformuleerd…

Toelichtende nota inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code 2020

Principe 10 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de “Code”) bevat een aantal bepalingen inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code. De Commissie Corporate Governance licht een aantal van deze bepalingen in deze nota nader toe, met name met betrekking tot het…

Toelichtende nota inzake de relationship agreement

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) die in werking getreden is op 1 januari 2020 voorziet in een reeks nieuwigheden voor beursgenoteerde vennootschappen.Een van die nieuwigheden, het eventueel afsluiten van een ‘relationship agreement’, wordt in artikel 8.7 van…

Toelichtende nota inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management

Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 bevat een aantal bepalingen inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en de remuneratie van leden van het uitvoerend management. De Commissie Corporate Governance licht deze bepalingen in deze nota nader toe. Deze bepalingen…

Toelichtende nota inzake het remuneratieverslag

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt genoteerde vennootschappen de verplichting op om een remuneratieverslag op te stellen. Artikel 3:6, §3 WVV, zoals gewijzigd bij Wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17…

Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' (versie 2016)

De beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht de Belgische Corporate Governance Code 2009 toe te passen. Ze kunnen afwijken van sommige bepalingen van de Code 2009 maar moeten in dat geval in de verklaring inzake deugdelijk bestuur de onderbouwde redenen daarvoor aangeven. Deze 'comply or explain'-aanpak…

Transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie gepubliceerd over de informatieverschaffing door de genoteerde vennootschappen over hun relaties en transacties met verbonden partijen.In navolging hiervan hebben de Commissie Corporate Governance, de FSMA,…

(Her)benoeming van de externe auditor

Uit de Europese evoluties in verband met het auditberoep blijkt de wens tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Commissie een vuistregel gepubliceerd.De 'vuistregel voor de procedure van benoeming en eventuele herbenoeming…

Interne controle en risicobeheer

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur heeft een nieuwe verplichting ingevoerd door te voorzien in de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen in verband met het proces van financiële verslaggeving. Deze beschrijving…

Toelichting bij de impact van wetgeving op de Code 2009

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen legt de genoteerde vennootschappen de verplichting op een verklaring inzake deugdelijk bestuur op te stellen.De wettelijke verplichtingen die uit deze wet voortvloeien hebben een impact…

Remuneratierapportering

De wet van 6 april 2010 legt beursgenoteerde vennootschappen de verplichting op een remuneratieverslag op te stellen en beschrijft de elementen die daar in opgenomen moeten worden. Ze vervangt in grote mate Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 inzake de remuneratie…

Toelichtende nota inzake onafhankelijke bestuurders

In deze toelichtingsnota focust de Commissie Corporate Governance op de rol van de onafhankelijke bestuurder. Onafhankelijke bestuurders hebben een aantal wettelijke verplichtingen, maar spelen ook een belangrijke rol in de beslissingen die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van een…

Nieuwe toelichtingsnota inzake onafhankelijke bestuurders

Onafhankelijke bestuurders hebben een aantal wettelijke verplichtingen, maar spelen ook een belangrijke rol in de beslissingen die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van een onderneming, en zijn daarom een essentieel onderdeel van de beginselen van goed bestuur. Omdat zij niet met belangenconflicten…

De Commissie Corporate Governance publiceert twee nieuwe toelichtende nota's

Naar aanleiding van het nieuwe nalevingsonderzoek van de Code 2020 heeft de Commissie Corporate Governance twee nieuwe toelichtende nota's opgesteld om bepaalde principes van de Code te verduidelijken. De eerste toelichtende nota heeft betrekking op de remuneratie van niet-uitvoerende…

Toelichtingsnota over transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie gepubliceerd over de informatieverschaffing door de genoteerde vennootschappen over hun relaties en transacties met verbonden partijen.In navolging hiervan hebben de Commissie Corporate Governance,…