aandeelhouders

Toelichtende nota inzake de relationship agreement

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) die in werking getreden is op 1 januari 2020 voorziet in een reeks nieuwigheden voor beursgenoteerde vennootschappen.Een van die nieuwigheden, het eventueel afsluiten van een ‘relationship agreement’, wordt in artikel 8.7 van…

Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

De wet van 20 december 2020 heeft twee belangrijke wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangebracht betreffende de mogelijkheid om een algemene vergadering op afstand te organiseren.

Ten eerste kan het bestuursorgaan voortaan zonder statutaire bepaling voorzien dat de aandeelhouders vanop afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Daartoe dient het een elektronisch communicatiemiddel ter beschikking te stellen van de aandeelhouders waarmee ze vanop afstand aan de beraadslagingen kunnen deelnemen en vragen kunnen stellen.

Ten tweede kunnen alle beslissingen die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen voortaan schriftelijk bij eenparigheid van stemmen genomen worden, met uitzondering van een wijziging in de statuten.

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen

Deze wet heeft de omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (hierna “Richtlijn 2017/828”). Enkele verbeteringen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanverwante wetten werden eveneens aangebracht.

Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

Bedrijven en verenigingen krijgen de kans hun algemene vergadering tot tien weken uit te stellen of volledig digitaal te laten plaatsvinden, ook als hun statuten dat niet toelaten.

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe op twee manieren op te treden tegen de uitwassen van de financialisering van de economie: meer invloed verlenen aan aandeelhouders die belang hechten aan de economische ontwikkeling op middellange en lange termijn van hun vennootschap, en de vennootschappen beschermen tegen vijandige OBA’s die louter door kortetermijnwinst zijn ingegeven. Derhalve zouden de nv’s en bvba’s de mogelijkheid krijgen dubbel stemrecht toe te kennen aan de aandeelhouders die dat al minstens twee jaar zijn.

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Dit wetsvoorstel beoogt in te gaan tegen de ontslagen die niet zijn ingegeven door een economische noodzaak, maar wel door het streven om de aandeelhouders een hoger dividend uit te betalen. In dat geval wordt aan de werknemers die het slachtoffer zijn van een dergelijk ontslag, een hoge aanvullende ontslagvergoeding toegekend.

Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders

De wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen werd op 18 april 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het betreft de omzetting van de Europese Richtlijn 2007/36/EG waardoor het voor aandeelhouders gemakkelijker wordt om hun rechten effectief uit te oefenen.

De aandeelhouders krijgen onder meer de mogelijkheid om:

  • Te stemmen en deel te nemen aan de algemene vergadering op elektronische wijze;
  • Documenten van de algemene vergadering en volmachtformulieren te raadplegen op de website van de onderneming;
  • Nieuwe punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit door te sturen indien ze 3% van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen.