externe audit

(Her)benoeming van de externe auditor

Uit de Europese evoluties in verband met het auditberoep blijkt de wens tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Commissie een vuistregel gepubliceerd.De 'vuistregel voor de procedure van benoeming en eventuele herbenoeming…

Doeltreffende relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit

Auteurs: Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Institute of Internal Auditors BelgiumDe richtlijnen werden opgesteld teneinde de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de wettelijke…

Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Deze wet beoogt de verdere implementatie van de audithervorming die bestaat uit (i) de Europese Auditverordening 537/2014/EU en (ii) de Europese richtlijn 2014/56/EU tot wijziging van de Auditrichtlijn 2006/43/EG.

De hoofdthema’s van de audithervorming zijn de volgende: externe auditkantoorrotatie en het verbod op en de beperking op niet-controlediensten, nieuw publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, uitgebreidere rapportering van de commissaris en versterking van het auditcomité.

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

Deze wet bevat verscheidene bepalingen omtrent het beroep van bedrijfsrevisoren.

  1. Externe rotatie: De wet behoudt de duur van het commissarismandaat op 3 jaar zowel in de organisaties van openbaar belang (OOB's) als in de andere organisaties. Ze voorziet dat de commissaris van een OOB slechts 3 opeenvolgende mandaten mag uitvoeren binnen dezelfde organisatie. Een eventuele uitbreiding na een 3de mandaat is evenwel mogelijk:
    • mits het naleven van een openbare aanbestedingsprocedure in de zin van artikel 17, §4, a) van de Europese verordening nr. 537/214. In deze hypothese is het mogelijk de mandaten te hernieuwen om een totale maximumduur van 18 jaar toe te laten;
    • in het geval van de aanstelling van een college van commissarissen. In deze hypothese is het mogelijk de mandaten te hernieuwen om een totale maximumduur van 24 jaar toe te laten.
  2. Bevoegdheden van de tuchtinstanties: Artikel 89, §1 van de wet van 29 juni 2016 voorziet dat met ingang van 17 juni 2016 de Sanctiecommissie van de FSMA de bevoegdheid verwerft om tuchtmaatregelen te treffen ten aanzien van de bedrijfsrevisoren die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekeningen van één of meer organisaties van openbaar belang (OOB). Deze wet delegeert echter bij wijze van overgangsmaatregel deze nieuwe bevoegdheid aan de bestaande Tuchtcommissie van het IBR tot de datum van inwerkingtreding van de toekomstige wet die Richtlijn 2014/56/EU (tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG) omzet in Belgisch recht.

54K1861: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie.

Dit wetsontwerp bevat een aantal bepalingen die het Wetboek van economisch recht alsmede een aantal wetten van economische aard wijzigen.