Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

27/10/15

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te leven of afwijkingen ervan beter toe te lichten. Hiertoe dient op nationaal niveau een efficiënte controle plaats te vinden. In haar aanbeveling verzoekt de Europese Commissie de lidstaten tevens om haar uiterlijk op 30 juni 2015 in kennis te stellen van de maatregelen die overeenkomstig deze aanbeveling zijn genomen.

Op 27 oktober 2015 werd door Koen Geens, Minister van Justitie, een brief gericht aan de Europees Commissaris voor Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid, Věra Jourová. Hierin geeft hij een gedetailleerd overzicht van de maatregelen die in België worden genomen met het oog op een efficiënte controle. Hij verwijst daarbij naar de monitoringstudie die door GUBERNA en het VBO tweejaarlijks wordt uitgevoerd maar eveneens naar de inspanningen van de Commissie Corporate Governance om bijkomende toelichtingsnota’s te ontwikkelen alsook in het bijzonder naar het initiatief van de voorzitter van de Commissie Corporate Governance om brieven te richten aan die ondernemingen die geen (kwaliteitsvolle) uitleg geven wanneer zij afwijken van de Code 2009.

"Since the introduction of the first Belgian Corporate Governance Code in 2004, GUBERNA (the Institute for Directors) and the Federation of Enterprises in Belgium (FEB) carry out regular research on the compliance with the Code and can therefore be considered to fulfill a monitoring role in Belgium. In 2014 they finalised their fifth monitoring study.

... In the same study, GUBERNA and the FEB also examined the quality of the explanations. Based on the results hereof, the Chairman of the Committee took the initiative to address letters to the chairmen of the boards of directors of those companies that deviated from the 2009 Code without providing an explanation and to those companies who did not provide high-quality explanations for deviations from the 2009 Code." 

(Koen Geens, Minister of Justice in the Belgian federal cabinet)