Code 2009

Belgische Corporate Governance Code 2009

De Belgische Corporate Governance Code 2009 ("Code 2009") is in de eerste plaats bedoeld voor vennootschappen naar Belgisch recht, waarvan de effecten verhandeld worden op een gereglementeerde markt ('beursgenoteerde vennootschappen'). Omwille van haar flexibiliteit,…

Wettelijke aanduiding van de Code 2009

Het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen wordt opgeheven door het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen.Klik…

Evaluatie van de Code 2009

De eerste publicatie van de Code dateert van 2004. Deze versie werd grondig herzien en mondde uit in de Code 2009. Sindsdien heeft de Commissie al heel wat inspanningen geleverd om verder te investeren in beter bestuur. Verschillende toelichtingsnota's werden ontwikkeld met als doel de…

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe.In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het…

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te…

Studie nr. 47

Deze studie handelt over de verklaringen van niet-financiële informatie die opgenomen waren in de jaarlijkse…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2015)

Een eerste vaststelling is dat het nalevingspercentage zich stabiliseert op het hoge niveau van de…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2013)

Over het algemeen wordt de Code 2009 goed nageleefd door de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Er…

Studie nr. 45

De informatie over verbonden partijen is vrij uitgebreid maar is op bepaalde punten voor verbetering…

Board Insights - Achter de deuren van de bestuurskamer

In aanvulling op de periodieke monitoringstudie, die inzoomt op de formele naleving van de Code…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2011)

Algemeen beschouwd, is er bij de beursgenoteerde ondernemingen een ruime naleving van de Code 2009.…

Studie nr. 42

De FSMA heeft vastgesteld dat over een periode van drie jaar een aanzienlijke vooruitgang is…

Studie nr. 40

De Belgische beursgenoteerde vennootschappen passen de code over deugdelijk bestuur (Corporate Governance Code) aanzienlijk beter…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2010)

De naleving van de formele aspecten van de Code blijkt voor de BEL 20 ondernemingen…

Studie nr. 38

De FSMA heeft, op basis van de jaarlijkse financiële verslagen 2009 (-2010) van de Belgische genoteerde…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code (boekjaar 2008)

Het VBO en GUBERNA deden een studie naar de mate waarin beursgenoteerde ondernemingen de formele aspecten…