niet financiële informatie

ESG Toolkit

Auteur : ESG-werkgroep (Euronext, Commissie Corporate Governance, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, VBO FEB, vertegenwoordigers van de financiele sector en van de genoteerde ondernemingen)De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid…

Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

Auteurs: het Verbond van Belgische Ondernemingen, Eubelius, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen Deze toelichtingsnota is bedoeld om vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 september 2017 vallen of die er vrijwillig…

55K0689: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde in de jaarverslagen van de ondernemingen een koolstofbalans op te nemen.

Dit wetsvoorstel beoogt de opname van een koolstofbalans in de jaarverslagen van de ondernemingen, teneinde die ondernemingen en hun stakeholders meer bewust te maken van hun koolstofuitstoot bij hun activiteiten.

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Grote organisaties van openbaar belang met een jaargemiddelde van meer dan 500 werknemers zullen in hun jaarverslag een verklaring van niet-financiële informatie moeten opnemen.

De verklaring van niet-financiële informatie bevat een omschrijving van het beleid van de vennootschap alsmede van de resultaten en de voornaamste risico’s van dit beleid dat minstens betrekking heeft op milieu-aangelegenheden, personeelsaangelegenheden, sociale aangelegenheden, mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoping.

Deze verplichting geldt eveneens voor moedervennootschappen die een organisatie van openbaar belang zijn van grote groepen van meer dan 500 werknemers.

Beursgenoteerde vennootschappen zullen een beschrijving van hun diversiteitsbeleid in de verklaring corporate governance moeten opnemen.

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Het wetsontwerp voorziet in de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van nietfinanciële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen.

Goedkeuring van de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging

Op 10 november 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) officieel aangenomen door het Europees Parlement. De Raad heeft het voorstel op zijn beurt op 28 november goedgekeurd. Volgens deze nieuwe regels zullen alle grote bedrijven in de EU gegevens openbaar moeten maken over…

ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, om hen te helpen bij niet-financiële verslaglegging, vooruitlopend op toekomstige Europese wetgevingsinstrumentenHet wordt nu verrijkt met twee nieuwe tools:Mededeling FSMA - Krachtlijnen van…

The Commission has published guidelines on reporting climate-related information, which in practice consist of a new supplement to the existing guidelines on non-financial reporting, which remain applicable.

The guidelines on reporting climate-related information integrate the recommendations of the Financial stability board's taskforce on climate-related financial disclosures (TCFD) and take account of the forthcoming taxonomy on sustainable activities that is under development.