overheidsbedrijf

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid geeft België een score van 70,5 % op het vlak van gendergelijkheid. Maar zelfs al zijn sommige indicatoren bemoedigend, de aanwezigheid van vrouwen in de economische wereld blijft bijzonder laag, namelijk 38 %1.

Die toestand moet veranderen: we moeten af van het “glazen plafond”, die onzichtbare barrière waarop vrouwen stoten als ze carrière maken of naar topfuncties dingen. Het verhindert hen zo snel en zo veel als mannen vooruit te gaan. We moeten de strijd aangaan met die socioculturele hinderpaal die leidt tot een onrechtvaardige segregatie op professioneel vlak.

In onze ogen vormt de invoering van quota een sterke incentive, die zijn deugdelijkheid al heeft bewezen (bijvoorbeeld in de evolutie van het aantal vrouwen in het federale Parlement). Overigens blijkt de kwaliteit van de besluitvorming beter te zijn als de groepen die de beslissingen nemen, gediversifieerd en heterogeen zijn samengesteld.

Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de ondernemingen kan ook een “domino-effect” hebben: hoe meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt, alsook aan het beheer en het management van de ondernemingen, hoe meer hun lonen die van mannen zullen naderen.

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Het wetsontwerp voorziet in de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van nietfinanciële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen.

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Deze wet beoogt de modernisering van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid door:

  • bepaalde organisatorische contraintes te versoepelen ten aanzien van autonome overheidsbedrijven die hoofdzakelijk werkzaam zijn in sectoren die openstaan voor mededinging, teneinde deze bedrijven op gelijke voet met hun concurrenten te plaatsen (“gelijk speelveld”);
  • de wijze van benoeming en de werking van de bestuursorganen van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven af te stemmen op de gewone regels van corporate governance die gelden voor genoteerde vennootschappen;
  • het kader te definiëren waarbinnen de overheidsparticipatie in beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven eventueel kan worden teruggebracht tot minder dan 50 % plus één aandeel.

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het variabele gedeelte van de vergoeding van de bedrijfsleiders van de privéondernemingen en de autonome overheidsbedrijven te beperken en tegelijkertijd de voorwaarden voor de toekenning van dergelijke vergoedingen aan te scherpen.

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge variabele vergoeding wordt toegekend.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de beursgenoteerde vennootschappen ertoe te verplichten hun werknemers een bonus toe te kennen ingeval de variabele vergoeding van de bedrijfsleiders een bepaalde grens overschrijdt.

In verband met de overheidsbedrijven wordt voorzien in soortgelijke regels, met daarbovenop:

  • de verplichting die mogelijkheid tot het toekennen van een werknemersbonus, alsook de toekenningsvoorwaarden, vooraf te vermelden in de beheersovereenkomst;
  • de mogelijkheid de bonus louter toe te kennen wanneer de beheersovereenkomst afloopt, tenzij uitzonderlijke bedrijfsresultaten een vervroegde toekenning rechtvaardigen.

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers,

A. geeft aan dat de financialisering van de economie een enorme stijging van de bezoldiging van de bedrijfsleiders heeft veroorzaakt;

B. overwegende dat de financiële crisis, die de economie zware klappen heeft toegebracht, ertoe verplicht de bezoldigingen opnieuw aansluiting te doen vinden met de economische realiteit;

C. is van oordeel dat de autonome overheidsbedrijven niet mogen meegaan in een beleid waarbij hun bedrijfsleiders overmatig worden bezoldigd;

vraagt de regering,

in de toekomstige beheersovereenkomsten en bij de komende aanwijzingen van de bedrijfsleiders van de overheidsbedrijven te preciseren dat de bezoldiging van de topmanagers ten hoogste het twintigvoudige mag bedragen van het mediaan loon binnen de onderneming.

54K0439: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betreffende de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom.

Dit wetsvoorstel schaft de verplichte deelneming van de Belgische Staat van 50 percent van de aandelen plus één aandeel in Belgacom en bpost af. Zo kan de overheid efficiënter inspelen op de voortdurend evoluerende omstandigheden van de vrijgemaakte markt.

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

Het wetsvoorstel beoogt op te treden tegen de buitensporige bezoldiging van de bedrijfsleiders. Daarom verplicht deze tekst tot de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging tussen de topmanagers en de werknemers, een regeling die zou gelden voor de beursgenoteerde ondernemingen én voor de autonome overheidsbedrijven.