Toelichting bij de impact van wetgeving op de Code 2009

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen legt de genoteerde vennootschappen de verplichting op een verklaring inzake deugdelijk bestuur op te stellen.

De wettelijke verplichtingen die uit deze wet voortvloeien hebben een impact op de Belgische Corporate Governance Code 2009, in het bijzonder op de bepalingen van principe 7, Bijlage E en Bijlage F van de Code 2009.

Maar ook de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen heeft een impact op enkele bepalingen van de Code 2009.

In de toelichtingsnota, staat een overzicht waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de Code 2009 en de wetgeving.

Elk onderdeel omvat telkens drie kolommen. De eerste kolom bevat de codebepaling en de tweede kolom de wetsbepaling. Voor de vereisten inzake openbaarmaking wordt in de derde kolom gepreciseerd of de openbaarmakingsvereiste een wettelijke vereiste is, waar niet van kan worden afgeweken, dan wel of het volstaat om, bij afwijking, de onderbouwde redenen daarvoor te geven.

Toelichting bij de impact van wetgeving op de Code 2009