Belgian draft texts

This section gives an overview of all Belgian draft texts on corporate governance that were deposited during the current legislative term.

29/10/19

55K0689: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde in de jaarverslagen van de ondernemingen een koolstofbalans op te nemen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

04/10/19

55K0553: Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

27/09/19

Wetsvoorstel tot invoering van het dubbel stemrecht voor gedematerialiseerde nominatieve aandelen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

04/06/18

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

12/03/18

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

07/12/17

54K2828: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

29/06/17

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

14/06/17

54K2504: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

25/04/17

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

20/04/17

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

12/10/16

54K2083: Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

27/05/16

54K1861: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

17/02/16

54K1654: Wetsvoorstel ter verbetering van de fiscale transparantie, door de grote ondernemingen te verplichten over te gaan tot reporting over elk land afzonderlijk.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch.

03/12/15

54K1500: Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

10/11/15

54K1444: Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

24/04/15

54K1037: Wetsvoorstel tot invoering van de verplichting voor de beursgenoteerde vennootschappen tot het opstellen van een sociaal rapport.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

18/03/15

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

06/03/15

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge variabele vergoeding wordt toegekend.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

14/01/15

54K0788: Wetsvoorstel tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

08/01/15

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

21/11/14

54K0654: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten wat de benoeming van de leden van het directiecomité betreft.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

03/11/14

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

24/10/14

54K0515: Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

20/10/14

54K0439: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betreffende de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

26/08/14

54K0161: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de vertegenwoordiging van de werknemers in het remuneratiecomité betreft.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.

24/08/14

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.